Wybierz typ przeprowadzki

Regulamin

 
 
 
 
 
 
Poniższy regulamin opisuje zasady na podstawie których zawarte jest porozumienie w sprawie zlecenia transportu. Rezerwując usługę transportu telefonicznie bądź przez Internet na naszej stronie, klient wyraża zgodę na poniższe warunki.


1.Wszelkie opłaty są naliczane od momentu dotarcia na adres początkowy aż do momentu dotarcia na adres docelowy.

2.Celem usługi jest transport mienia z adresu początkowego do adresu docelowego.

Zakres usługi obejmuje powierzchnie ładunkowa pojazdu o kubaturze ładunkowej 18m³- 20m3  oraz kierowca/pomocnik w zależności od wyboru przez użytkownika/klienta podczas dokonywania rezerwacji.

Zakontraktowany czas realizacji usługi zgodnie z typem/rodzajem przeprowadzki będzie poddany podsumowaniu tuż przed dokonaniem rezerwacji oraz na dokumencie rezerwacji.

Czas realizacji usługi jest dobierany przez nas optymalnie w zależności od odległości między adresem początkowym i docelowym oraz rodzajem wykonywanej usługi. 

Nasza analiza czasowa zakłada, iż Państwa przedmioty będą spakowane i gotowe do załadunku w momencie dotarcia naszego pojazdu do adresu początkowego z wyłączeniem usługi FULL SERVICE.

3.Usługi dodatkowe

Jeśli poniższe usługi nie zostały zawarte w kontrakcie będą traktowane jako usługi dodatkowe:

a) Demontaż i montaż mebli 

b) Odłączanie i ponowne podłączanie urządzeń domowych

c) Zrywanie przymocowanych dywanów, podłóg i wykładzin

d) Przenoszenie przedmiotów, które według opinii naszych pracowników nie mogą być przeniesione bezpiecznie, czy to ze względu na rodzaj, czy                       umiejscowienie

e) Zalecamy dokonania dodatkowych ustaleń w sprawie którejkolwiek z powyższych usług


4.Opłaty dodatkowe za przekroczenie planowego/kontraktowego czasu wykonywania usługi:

Firma „POLISH MOVERS” dołoży wszelkich starań by zmieścić sie w zakontraktowanym czasie wykonywania usługi jakkolwiek, jeśli czas zostanie przekroczony z niezależnych od nas czynników naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości £30 za każde 30 minut.

Przykładowo, mogą być to czynniki takie jak: zbyt duża ilość drobnych przedmiotów do załadunku, brak odpowiedniego przygotowania mienia do załadunku, 

5.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny podanej w ofercie w przypadku zmian okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę podczas                         przygotowywania naszej oferty oraz nie zostały potwierdzone pisemnie.

Mogą to być następujące okoliczności:

a) Przeprowadzka nie doszła do skutku w ciągu trzech miesięcy od daty wyceny

b) Wzrost kosztów ze względu na wahania kursów walut lub ze względu na zmiany podatkowe

c) Dodatkowa usługa, która wcześniej nie została zawarta w umowie

d) Przedłużony czas przeprowadzki wykraczający poza czas wcześniej ustalony

e) Świadczenie dodatkowych usług typu przenoszenie lub przechowywanie dodatkowych rzeczy

f) Utrudniony dostęp do miejsca załadunku lub rozładunku

g) Opłata parkingowa, o której nie zostaliśmy uprzedzeni

h) Opóźnienia wynikające z przyczyn takich jak: oczekiwanie na klucze podczas wymiany kontraktów (zakup nowego domu)

W takich przypadkach zastosowanie ma stawka godzinowa taka jak w naszym cenniku


6.Towary zastrzeżone

Poniższe towary nie zostaną dopuszczone do transportu, jeśli ich przewóz nie został uzgodniony i zawarty w zleceniu przeprowadzki.

a)Towary potencjalnie niebezpieczne, towary skradzione, narkotyki, materiały pornograficzne, materiały wybuchowe, aerozole, broń palna, amunicja

b) Biżuteria o wysokiej wartości, zegarki, kamienie i metale szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, kolekcje znaczków, monety lub inne wartościowe kolekcje

c) Towary, które mogą spowodować skażenia lub zanieczyszczenia np. środki owadobójcze

d) Artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności wymagające odpowiednich warunków przechowywania np: niskich temperatur

e) Zwierzęta domowe takie jak ptaki, rybki akwariowe itp.

 f) Towary wymagające licencji na eksport lub import

Jeśli któryś z wyżej wymienionych towarów zostanie podany do transportu bez naszej wiedzy i pisemnej zgody nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w razie utraty bądź zniszczenia.

7. Pomimo tego, że nasza firma kładzie duży nacisk na punktualność, istnieje wiele czynników niezależnych od nas, które mogą uniemożliwić przybycie na miejsce punktualnie we wcześniej ustalonym czasie. Jeśli zaistnieje taka sytuacja i opóźnienie przekroczy 30 minut klient zostanie o tym powiadomiony     telefonicznie.

8. Firma jest zobowiązana do dostarczenia mienia na miejsce w takim stanie, w jakim zostało ono odebrane z miejsca wyjazdu.

9. Dopuszczalna ładowność naszego pojazdu to 1 tona.

Osobą podejmującą decyzję w kwestii czy pojazd może zabrać więcej towaru jest kierowca.

Na żądanie klienta ciężar pojazdu można sprawdzić na najbliższym wysypisku śmieci, które dysponuje odpowiednią wagą. Kosztem za tego typu przedsięwzięcie obciążony zostanie klient. Szacowany koszt to około £5.00 do £10.00.

Kierowca jest zobowiązany do poinformowania klienta, jeśli będzie wymagany dodatkowy kurs. Cena za dodatkowy kurs zostanie uzgodniona z klientem.


10. Podwykonawstwo.

Zastrzegamy sobie prawo do zlecenia części lub całości transportu.

W przypadku zlecenia transportu jednemu z naszych partnerów warunki wynikające z niniejszego regulaminu będą obowiązywać w całości.

11. Klient jest odpowiedzialny za udogodnienie dostępu do mienia, które ma być przewiezione.

Jeśli istnieje jakikolwiek problem w dojściu do przewożonego mienia np: spiralne schody, brak windy itp., klient jest odpowiedzialny za powiadomienie o zaistniałym stanie rzeczy naszą firmę najpóźniej podczas potwierdzania rezerwacji. 12. Klient musi być właścicielem przewożonego mienia lub musi uzyskać zgodę właściciela mienia na jego przewiezienie. Jeśli podczas transportu             wynikną jakiekolwiek problemy dotyczące własności mienia klient będzie odpowiedzialny za ich rozwiązanie.

13. Przewożone mienie jest ubezpieczone do £25 000. Jeśli wartość mienia przekracza tę kwotę zaleca się, aby klient ubezpieczył się indywidualnie na       kwotę odpowiednią do wartości transportowanych przedmiotów.
  Ubezpieczenie  pokrywa szkody tylko jesli rzeczy zostaly spakowane i zabezpieczone przez pracownikow naszej firmy.

14. Rezerwując przeprowadzkę przez Internet lub przez telefon klient zgadza się dostosować do naszego regulaminu oraz do dokonania pełnej płatności.
Cena nie ulega negocjacji po wykonaniu usługi płatność musi być dokonana w kwocie ustalonej podczas potwierdzenia rezerwacji.


15. Zasady anulowania rezerwacji:

Firma „POLISH MOVERS” dopuszcza bezpłatną możliwość anulowania rezerwacji na nie mniej niż 48 h dla przeprowadzek lokalnych i 14 dni dla przeprowadzek miedzynarodowych przed realizacją usługi. W razie anulowania rezerwacji przez klienta na mniej niż 48 h (przeprowadzki lokalne) i 14 dni (przeprowadzki miedzynarodowe) przed ustaloną datą przeprowadzki, klient zostanie obciążony pełną kwotą w wysokości ustalonej podczas potwierdzania rezerwacji.

16. Firma „POLISH MOVERS” nie zawaha się wystąpić na drogę prawną w celu obrony swoich interesów, jeśli polubowne rozstrzygniecie sprawy okaże     sie nieskuteczne lub niemożliwe.

17. Mając na względzie wysoki standard usług, a również powszechne zasady dobrego wychowania pracownicy firmy „POLISH MOVERS” zobowiązani są zachowywać się wobec klientów w sposób grzeczny i kulturalny. Takie też zachowanie oczekiwane jest ze strony klientów. Firma „POLISH MOVERS”           nie będzie tolerowała żadnych przejawów poniżania, obrażania, czy dyskryminacji swoich pracowników. W razie takich wypadków powiadomione o               nich zostaną adekwatne organa.

18.Obowiazujacy termin patności za wykonaną uslugę to 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 W razie opóznienia zapłaty przekraczajacego  14 dni  firma "POLISH MOVERS" nalicza kary w wysokości 5% od kwoty na którą została wystawiona faktura, minimalna kara to £30.00.
Ostatnio aktualizowane: Wrzesien 2018

Materiały do pakowania

Oferujemy szeroką gamę produktów umożliwiających odpowiednie zabezpie-czenie i ochronę przewożonego mienia.

 

Dowiedz się więcej

Czym się zajmujemy?

Firma POLISH MOVERS specjalizuje się zarówno w przeprowadzkach  prywatnych jak i w przeprowadzkach firmowych

 

Dowiedz się kim jesteśmy

Poradnik przeprowadzkowy

Kilka wskazówek, które mogą okazać sie bardzo przydatne w planowaniu przeprowadzki.

 

Dowiedz się więcej